SEKEM forandrer Egypt og verden

Revolusjonen i Egypt 11.02.2011 er en folkereisning for frihet og demokrati. Men allerede i 1977 la dr Ibrahim Abouleish grunnlaget for en ny måte å tenke på knyttet til jordbruk og arbeiderrettigheter, gjennom etableringen av SEKEM. Han ga også støtet til en gryende bomullsrevolusjon i 1993, og SEKEM er i dag et ledende fyrtårn for Fairtrade i verden.

Se Ibrahim Abouleish, Helmy Abouleish (direktør i SEKEM og sønn) og Konstanze Abouleish (Helmys kone) i filmen om SEKEM som er laget av Emy og Gery fra Bolivia. Filmen veksler mellom spansk og engelsk tale/tekst.

 

SEKEM - en veiviser for det nye Egypt

SEKEM-bok forsideDette er boken om gründeren Ibrahim Abouleish og hans utrettelige kamp for å skape en grønn oase i ørkenen basert på menneskets verdighet og ansvar for jorden. Det er boken om en sosial pioners mot og evne til å bryte opp fra trygge kår og plante et frø for fremtiden - en bok til inspirasjon for en fornyelse av samfunnslivet i et globalt perspektiv.

Den arabiske verden står overfor store forandringer og utfordringer. Det som skjer i Egypt vil være avgjørende. Om dette store landet klarer å mobilisere til felles innsats for demokrati, frihet og likeverd, vil det skape håp for fremtiden og åpne mange nye muligheter.

Noen få etiske fyrtårn reiser seg i ørkensanden som veivisere: SEKEM er et av de største. Denne organisasjonen har bygd opp et bærekraftig og økologisk landbruk i et av de mest karrige strøk på jorden, i tillegg til å skape mange tusen arbeidsplasser, skole, helsestasjon, kultursenter, og nå Heliopolis universitet for bærekraftig utvikling og lederskap. Hvordan er dette mulig? Hvilken betydning kan dette få for det nye Egypt? Hvem er menneskene bak SEKEM? Hva har de å lære oss i Skandinavia?

Boken er oversatt fra tysk av Sverre Dahl. Utgitt av Antropos Forlag 2012. Heftet, 210 sider. NOK 275,-. Lansering 24.4.2012. Kjøp boken her.

 

Et fyrtårn innen Fairtrade

SEKEM – navnet betyr vitalitet fra solen – ble grunnlagt i ørkenen utenfor Kairo. Ibrahim Abouleish ønsket å vise at det var mulig å opparbeide en fremtidsrettet oase, basert på biodynamisk landbruk og bærekraftig filosofi. Gjennom harde år og mye slit, er visjonen langsomt blitt virkelig. På begynnelsen av 1990-tallet, startet SEKEM dyrking av økologisk bomull i Egypt, noe som har blitt en suksess og gir en retning for vår klodes fremtid.
I dag er SEKEM et fyrtårn innen Fairtrade og økologi og har mottatt en rekke utmerkelse og priser, blant annet Right Livelihood Award, også kalt Den alternative Nobelprisen, for fremstående sosialt entrepenørskap, kulturbygging og landbruk. I 2012 fikk Dr. Ibrahim Abouleish Oslo Business for Peace. Prisen deles ut i Rådhuset i Oslo 7. mai 2012. I samarbeid med GlobalFairTrade har SEKEM produsert verdens første biodynamiske, klimanøytrale og fairtrade-sertifiserte frotterhåndklær.

La deg inspirere av Ibrahim Abouleish og hvordan han
fulgte sin egen stemme og gjorde et skjebnesvangert
valg i livet sitt – slik at SEKEM kunne bli en realitet.
Slik kan alle mennesker ta sin egne valg og gjøre en forskjell.

 

Ny form for arbeidsfellesskap

Gjennom etablering av SEKEM i 1977, la dr Ibrahim Abouleish grunnlaget for en helt ny måte å tenke jordbruk og arbeiderrettigheter på i Egypt. Dette ga støtet til en gryende bomullsrevolusjon som har spredd seg og i dag utgjør 20 prosent av bomullsproduksjonen i Egypt.

I økonomiens verden er det vanlig at det som en næringslivsleder bygger opp, anses som hans private eiendom, og som senere kan gis videre i arv. Men Ibrahim Abouleish mener at initiativets eiendom ikke skal være privateiendom, men stilles til disposisjon for de målene som dette representerer.

Gjennom Rudolf Steiners verk og en antroposofisk bearbeidelse, har han opparbeidet en ny, utvidet forståelse av Koranen og fått inspirasjon til hvordan utviklingen av et holistisk, helhetlig samfunn "som kan leve i fred, arbeide sammen, lære sammen, et samfunn som omfatter alle lag av folket, alle klasser, alle aldersgrupper, alle religioner", er mulig. Når han i dag som muslim blir spurt om ulike sider ved islam, gjerne knyttet til spørsmål om fundamentalisme, kvinners rettigheter, og hva antroposofi og islam har til felles, henviser han alltid til SEKEM som i praksis viser at det er mulig å skape at arbeidsfellesskap midt ute i ørkenen basert på likeverd og bærekraftige prinsipper.

Gjennom alle år har følgende spørsmål stått i fokus: ”Hvordan kan et voksende fellesskapet holdes levende og utvikle seg dynamisk? Siden oppstarten har det foregått et kontinuerlig bevisstgjørende arbeid blant medarbeiderne på SEKEM gjennom trening, utvikling, dialoger og erfaringsutveksling. Dette preger alle virksomhetsområdene og er bærer av det som SEKEM ønsker å være og stadig bli. Hvert menneske blir et krysningspunkt ved å ta sin plass og bli delaktig – som et ledd i helheten. I tidens løp er SEKEMveven blitt stadig rikere og flettverket av tråder finere, fordi veven nå utgjøres av stadig flere mennesker.

Sirkelformen i SEKEM

Sirkelformen er karakteristisk på SEKEM og synliggjør denne holdningen. Sirkelen forekommer i de mange sammenkomster daglig, som starten på arbeidsdagen eller den felles ukeavslutningen. Sirkelen formidler et bilde på likeverdet i det sosiale fellesskapet. Alles menneskers likeverd og alle menneskers verdighet. Man tar de andre med seg i sin bevissthet og handler til helhetens beste. Det enkeltes menneskes forpliktelse overfor sine medmennesker. Les også artikkelen i Aftenposten 1.08.2006: ”Hånd i hånd for fellesskapet”.

 

SEKEMS ideal

SEKEMs ideal er utformet slik: ”Vi vil leve i sosiale former med hverandre, hvor menneskene ser sin verdighet gjenspeilet og i sin utvikling hele tiden streber etter et høyere ideal. Utviklingsimpulsen for mennesket, samfunnet og jorden er her vårt hovedmål. Inspirert av høyere idealer, vil SEKEM bidra til en omfattende utvikling av mennesket, samfunnet og jorden. Samvirket av økonomiske, sosiale og kulturelle aktiviteter skal befruktes av vitenskap, kunst og religion.”

I sine næringsforetagender har SEKEM satt seg som mål: ”Gjøre jorden frisk ved å anvende den biodynamiske dyrkingsmåten. Utvikle og fremstille legemidler og alle typer produkter og tjenester som svarer til forbrukernes virkelige behov og som oppfyller de høyeste kvalitetskrav. Drive markedsføring i assosiativt samarbeid mellom bønder, produsenter, forhandlere og forbrukere.”

SEKEM utgjør i dag et fellesskap av mennesker fra hele verden som anerkjenner det individuelle menneskeverdet, lærende arbeid og arbeidende læring, og som streber mot likeverd i arbeidslivet. Kulturelt skal menneskets individuelle utvikling styrkes. Målet for SEKEMs utdannelsesinstitusjoner for barn, ungdom og voksne er: oppdragelse til frihet. Også helsetjeneste og terapi med naturlige legemidler inngår i dette utviklingsarbeidet. Her forskes det kontinuerlig. Det nye Heliopolis Universitet vil gi viktige impulser for SEKEM og bidra til at visjonen holdes levende: Akademia trenger et næringsliv som kan vise vei gjennom praktiske handlinger, og næringslivet trenger forskning, kunst og kultur for ikke å miste sin sjel. Begge arenaer må til for å kunne frembringe gode og etiske forskere og ledere for fremtiden - uansett kjønn, rase eller religion.

 

Organisering og rettningslinjer

Gruppen av SEKEM-firmaer ble i 2001 et holdingselskap som administrerer hele firmakapitalen og tar seg av utviklingsoppgaver, gjerne kalt ”utviklingssenteret”: for stadige forbedringer og utvikling er hovedkjennetegnet på overlevelsesdyktige foretak.

I SEKEM er alle produkter og tjenester underlagt strenge, internasjonalt anerkjente kvalitetsretningslinjer, som for eksempel Demeter, Bio-Swiss, National Organic Program i USA og ulike EU-retningslinjer, ISO 9001 (kvalitetsmanagement-system), ISO 1400 (miljømanagement-system), HACCP (Hazardous Critical Control Points, system for næringsmiddelsikkerhet) GMP (Good Manufacturing Praxis, system for farmasøytiske bedrifter), Euro GAP (Good Agriculture Praxis, dokumentasjonssystem for landbruk) og Fair Trade FLO partner (inspeksjons- og sertifiseringssystem for rettferdig handel). Alle disse standardene blir initiert, innført og permanent overvåket av SEKEM holdingselskap.

Større ledelsesoppgaver og utviklingsprosjekter blir diskutert og avgjort av en gruppe mennesker som utgjør den innerste kjernen, kalt ”Fremtidsrådet” på SEKEM. Deres hovedoppgave er å sørge for at den levende forbindelsen til de åndelige og ideelle inspirasjonskildene for virksomheten, holdes i fokus og at den sosial og kulturelle utvikling av fellesskapet blir ivaretatt.

Et kooperativ for medarbeidere, The Cooperative of SEKEM Employees (CSE), er opprettet for å organisere rettigheter, ivareta utvikling og bistå sosiale prosesser. Dette er et selvstendig rettsorgan, som utfører sitt arbeide gjennom alle næringsbedriftene og de kulturelle institusjoner på SEKEM. CSE tar seg av ansettelse, opplæring og videreutdannelse og arbeidsvilkår, samt forbedring av levekårene for arbeiderne i deres hjem: som utbedring av sanitetsforhold og tilførsel av rent vann.

De kulturelle institusjonene på SEKEM kan ikke eksistere uten økonomisk hjelp og støtte fra næringsdelen av SEKEM. Og næringsbedriftene på sin side er avhengig av opplæring, utdannelse og forskning for å kunne glitre og stå for en “best –praksis” over tid. For ikke å snakke om den sosiale tryggheten, rettspraksisen og organiseringen som gjennomstrømmer alle virksomhetene og som må være der for å skape en rettferdig ramme.

 

Nye samarbeidsformer for fremtiden

Denne tredelingen: næringsvirksomhet, kulturelle institusjoner og sosialt rettsfellesskap, er basert på Rudolf Steiners ideer om tregrening og at en hver sunn organisme har en slik tredeling. Dette gjelder både enkeltmennesket og en virksomhet; som har åndelige (kulturelle), økonomiske/næring og sosiale/rettslige behov. Det må oppstå et likeverdig samvirke mellom disse, for at organismen skal være sunn, på samme måte som enkeltmennesket bør ha en god balanse mellom tenkning, følelse og praktisk handling for å fungere godt. Disse idealene går historisk tilbake til den franske revolusjon; med frihet i åndslivet, likhet i rettslivet og brorskap i næringslivet.

 

Les også: SEKEM – en veiviser for det nye Egypt, Ragnhild Nilsen, november 2011

 

Levende økonomiHelmy Abouleish i SEKEM blir intervjuet i boken Levende økonomi (Flux 2011) av Christian Egge. Boken beskriver bærekraftige initiativer i økonomisk sektor, og synliggjør hva "grønn økonomi" er – eller bør være. Intervjuet med Helmy Abouleish er en av tolv samtaler med ledende økonomer, som gir deg visjoner for fremtiden med nye perspektiver.

Christian Egge har tidligere intervjuet dr. Ibrahim Abouleish i boken Frihetens vilkår: samtaler om verdier i det flerkulturelle samfunn (Flux, 2007). Her forteller Abouleish om det fruktbare samarbeidet mellom egyptisk og europeisk kultur, som skjer i SEKEM, og han utdyper særtrekkene innenfor de to religionene, islam og kristendommen.

 

Kilde:
Ibrahim Abouleish, fortalt til Barbara Scheffler: Die SEKEM-Vision. Eine Begegnung von Orient und Okzident verändert Ägypten, Johannes M. Mayer & Co 2004. Boken gis ut på norsk våren 2012.

Tilbake til forside.
Gå til salg.

 

SEKEM

FairTrade

Facebook

Arctic Queen

Demeter

Grønn Profilering

Soil & More

Arctic Queen