Redusér dine klimautslipp

Du kan oppnå grønne fotavtrykk gjennom å kjøpe klimakvoter fra SEKEM i Egypt formidlet gjennom GlobalFairTrade. SEKEM har utviklet en spesiell komposteringsprosess hvor slam og søppel fra Nilen blandes med ørkensand, slik at CO2 og metangass slukes. Metangass er 21 ganger så farlig som CO2, men vanlig kompostering tar ikke hånd om denne gassen. Ved å benytte denne nye teknikken for kompostering, er SEKEM i stand til å binde rundt ett tonn CO2-ekvivalenter per to tonn kompost. SEKEMs utviklingsprosjekt er i så måte innovasjon omsatt i handling.

Ved å støtte disse prosjektene, kompenserer du direkte for den skaden reisene dine med fly, båt eller bil for eksempel, gjør på jordas klima. Du lager en motregning for utslippet av klimagassene.

Åker

SEKEM Farm i Minia. Høsting av urter etter litt mer enn 1 år med biodynamisk dyrking.

 

Forbindelsen mellom Norden og Egypt

Hvordan kan vi i Norden bli klimanøytrale ved å bruke kvoter som erverves i Egypt? Det handler om å se at “alt henger sammen med alt”. Universet opererer ikke med landegrenser. Når SEKEM ”sluker” metangass og CO2, forbedrer de samtidig miljøet og oppnår et klimaoverskudd. De opparbeider klimakreditter som de kan selge til oss her nord. Dette er en ”vinn-vinn”-situasjon. Vi kan kjøpe oss klimanøytralitet mens SEKEM får kapital til å utvikle flere komposteringsprosjekter, som samtidig bidrar til at enda mer ørken omgjøres til fruktbar jord. På denne måten utvikles ytterligere klimavennlige prosjekter som på sikt gir flere klimakvoter og en bærekraftig utvikling på landsbygda i Egypt.

 

Ren samvittighet med grønne fottrinn

SEKEMs komposteringsprosjekt er listet opp i FNs VER-register, og i Norden er det GlobalFairTrade som forvalter disse. Hver kvote som selges til en virksomhet, blir registrert i Det norske registeret for klimakvoter (KLIF). Det hele virker som et banksystem: GlobalFairTrade kjøper inn og har stående et visst antall kvoter/kreditter fra SEKEM i KLIF. Når virksomheter kjøper en slik kvote, tappes GlobalFairTrade sin kvoteportefølje i KLIF.

GlobalFairTrade henvender seg til små og mellomstore bedrifter og enkeltpersoner som ønsker ren samvittighet og grønne fotavtrykk i sin transport. Prisene i 2011 ligger på kr 320,- /tonn. Kjenner du ikke hvilket antall klimakvoter du trenger for å nøytralisere virksomheten din, kan vi bistå med å regne ut dette. Du kan også inngå en avtale om et fast antall kvoter per måned eller år, slik som bedriften Cultura bank har gjort avtale om.

Bedrifter og andre som inngår en langsiktig avtale med klimakvotekjøp fra SEKEM gjennom GlobalFairTade, inviteres til å besøke SEKEM for derigjennom å kunne se hvordan dine klimakvoter bidrar til en investering for fremdriften i de ulike prosjektene. Administrasjonskostnadene i disse klimaprosjektene på SEKEM utgjør mindre enn 7 prosent.

Kompost til jord

40 000 tonn kompost = 450 dekar produktiv jord innen 2 år. Kilde Soil & More

 

Sertifisering og standarden

Innenfor klimakvoter er det to typer produksjon. Den første er knyttet opp til gigantiske prosjekter som er støttet av ulike nasjoner og stater. Disse er politiske og sterkt regulert, og de er listet i et CER-register under FN. Den andre produksjonen av klimakvoter skjer innen små og mellomstore virksomheter som ønsker å bli klimanøytrale utifra egen frivillige strategi. Prosjektene foregår i mindre målestokk, og de er ofte knyttet opp til egne utviklingsbehov, slik som SEKEM sin kompostering. Disse prosjektene er listet i et VER-register, også dette underlagt FN. (V i VER-registeret står for Volontary (frivillig), mens C i CER-registeret står for Compliance (pålagt).)

Komposteringsprosjektet i SEKEM tilhører de såkalte småskala klimaprosjektene og er sertifisert gjennom TUEV og Soil & More. Siden 2007 har SEKEM gårdene i Adleya og Alexandria i Egypt generert TUEV bekreftede klimakreditter i henhold til Kyoto-protokollen. Disse har den samme strenge standarden for sertifisering som FNs Gullstandard, men dette begrepet benyttes ikke om klimakreditter som er ervervet fra jordbruket. Gullstandard gis kun for kvoter hentet fra fornybare energiprosjekter som for eks vindmøller. SEKEMs prosjekt bidrar til å gjøre ørken om til fruktbar jord, og til å drive med nyvinning og innovasjon innenfor kompost.

Helmy Abouleish, direktør i SEKEM, under Business for Environment Global Summit 2010.

 

Hvorfor kjøpe grønne klimakvoter?

Klimakrisen er i dag den viktigste utfordringen som samfunnet står overfor i vår tid. Samtidig er det ikke realistisk at menneskeheten vil slutte å bruke biler og moderne maskiner for å redusere CO2-utslippene. Ved å benytte biodynamiske jordbruksmetoder, er man i stand til å binde CO2, og utslippene i verden kan reduseres. For å spre dette budskapet har SEKEM deltatt på flere toppmøter, blant annet under klimatoppmøtet i København 2009 og Business for Environment Global Summit 2010. Les intervjuet med Helmy Abouleish i forbindelse med toppmøtet i København.

Tilbake til forside.
Gå til salg.

 

SEKEM

FairTrade

Facebook

Arctic Queen

Demeter

Grønn Profilering

Soil & More

Arctic Queen